Richtlijnen auteursrechten

Er zijn wee richtlijnen met betrekking tot auteursrechten van toepassing binnen Freia Groep

  1. Richtlijnen waaraan je je dient te houden bij het overnemen van werk van derden.

Het is niet toegestaan om in het door jou samen te stellen cursus- en trainingsmateriaal werk van derden over te nemen, tenzij daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming is verkregen van de (rechts)persoon die de auteursrechten op dat materiaal bezit. De uitzonderingen die in de auteurswet zijn opgenomen voor onderwijsinstellingen gelden niet voor de (opleidingsbedrijven van) de Freia Groep.

In het geval er toestemming wordt verleend, kunnen daaraan voorwaarden zijn verbonden, zoals het verschuldigd zijn van een vergoeding. Alleen de groepsdirectie heeft de bevoegdheid dergelijke afspraken en voorwaarden te accepteren.

Citaten mogen wel zonder toestemming worden overgenomen. Daarvoor geldt het citaatrecht. Essentie daaruit: Een citaat moet kort zijn (één tot enkele zinnen), moet afkomstig zijn uit een rechtmatig openbaar gemaakt werk en in nauw functioneel verband staan met het materiaal dat je zelf maakt. Daarnaast is het verplicht om een naam- en bronverwijzing op te nemen en moet het letterlijk worden overgenomen.

  1. Richtlijnen die gelden voor publicaties uit hoofde van jouw functie

De intellectuele eigendomsrechten op door jou gemaakte werken, waaronder artikelen, lesmateriaal, boeken (inclusief losbladige), commentaren en rapporten, die direct of indirect samenhangen met jouw functie en/of werken die gemaakt zijn in werktijd of met faciliteiten (waaronder apparatuur, accommodatie, literatuur en know how) van de Freia Groep, komen op grond van jouw arbeidsovereenkomst van het begin af aan toe aan jouw werkgever.

Ten aanzien van elk werk, bestemd voor externe publicatie, waarin op enigerlei wijze een verwijzing naar (een onderdeel van) de Freia Groep wordt gemaakt, dien je, voordat er tot interne of externe publicatie wordt overgegaan, vooraf toestemming van de groepsdirectie te hebben verkregen voor het maken van de verwijzing. De groepsdirectie kan aan het geven van toestemming voorwaarden verlenen.

Het is verplicht om op alle publicaties (waaronder les- en trainingsmateriaal) te vermelden dat het auteursrecht ervan bij je werkgever ligt, door de vermelding ‘copyright’ en dan het jaartal en de naam van de BV waar je in dienst bent.