Privacybeleid

Privacyverklaring van Freia Holding B.V.

In deze privacyverklaring legt Freia Holding, gevestigd aan de Laan Corpus Den Hoorn 300 in Groningen, met KvK 02044274 (hierna “Freia Groep”), uit welke persoonsgegevens Freia Groep verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Freia Groep respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.freia.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Freia Groep worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor jou als deelnemer/klant noodzakelijk is of wettelijk verplicht is. Freia Groep houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Freia Groep , of wanneer je anderszins contact hebt met Freia Groep, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Freia Groep, legt Freia Groep de door jou of je werkgever opgegeven gegevens vast. Freia Groep bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou of je werkgever worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarin je interesse hebt getoond en/of aan hebt deelgenomen en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake je intake/toelating, persoonlijkheidstest, aanwezigheid, behaalde studie- en of examenresultaten en (tussentijdse) evaluatie. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s.

Doel waarvoor je gegevens worden verwerkt

Freia Groep informeert geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Je persoonsgegevens zijn beschikbaar voor andere opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V.* om onze dienstverlening aan jou te kunnen optimaliseren. Op alle opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V. is dezelfde privacyverklaring van toepassing.

*De opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V. zijn: AOG School of Management, Comenius, Emmius School voor werk en zingeving, TSM Business School, TSM Europe, Horizon | The backbone company, Van Harte & Lingsma en NIVE Opleidingen.

Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Je gegevens worden in geen geval zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Freia Groep of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Freia Groep naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Behaalde resultaten en diploma’s door deelnemers worden permanent bewaard, tenzij een deelnemer expliciet heeft verzocht deze te verwijderen (en voor zover dit niet strijdig is met wettelijke verplichtingen).

Je hebt de mogelijkheid om de website van Freia Groep te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Freia Groep te delen, namelijk door cookies uit te zetten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. Freia Groep kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Freia Groep raadt je aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

Freia Groep maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van Freia Groep, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Freia Groep cookies gebruikt, kan gevonden worden op freia.nl/cookiebeleid/.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact opnemen met Freia Groep door het sturen van een e-mail naar: info@freia.nl. Klachten ten aanzien van de wijze waarop Freia Groep omgaat met de verwerking van je persoonsgegevens kun je mailen aan privacy@freia.nl. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens, telefoon 0900 – 2001 201.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Freia Groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Je wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.