Procedure ziek- en hersteldmelding

Arbodienst

Freia Groep is aangesloten bij een arbodienst. Die dienst ondersteunt en begeleidt bij verzuim.

Mocht je ziek worden, dan meldt Freia Groep dit aan de arbodienst. Het is mogelijk dat de arbodienst telefonisch contact met je opneemt om informatie in te winnen of dat de dienst je oproept om op het spreekuur van de bedrijfsarts te komen. Je wordt voor zover mogelijk opgeroepen bij een vestiging van de arbodienst bij jou in de buurt.

Vanuit de Wet verbetering poortwachter zijn de werkgever en de medewerker gezamenlijk verantwoordelijk voor de re-integratie. Alle mogelijkheden om je weer aan de slag te helpen moeten worden onderzocht en benut. Omdat hierdoor nog meer aandacht moet worden besteed aan een goed verloop van de verzuimbegeleiding, zijn er duidelijke afspraken gemaakt. Indien afspraken niet nagekomen worden, kunnen er boetes worden opgelegd. Je bent zelf verantwoordelijk voor je ziek- en/of herstelmelding. Eventuele kosten door nalatigheid worden aan je doorberekend. Onder punt 8 geven we een overzicht van de afspraken die een goede verzuimbegeleiding waarborgen.

Ziekmelding

Als je ziek bent, moet je je telefonisch ziekmelden tussen 8.30 uur en 9.30 uur bij jouw leidinggevende en bij de afdeling Mens & Ontwikkeling (088) 556 12 22. Dit geldt ook als je ziek naar huis gaat. Bij de ziekmelding vragen we je:

 • Wat de aard van je klacht(en) is;
 • Hoe lang je denkt dat het verzuim gaat duren;
 • Op welk verpleegadres en telefoonnummer je bereikbaar bent.

De afdeling Mens & Ontwikkeling geeft deze informatie door aan de arbodienst.

Maak bezoek mogelijk

Zowel jouw leidinggevende als de bedrijfsarts moeten jou kunnen bereiken zowel telefonisch als door middel van een huisbezoek. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste telefoon- en adresgegevens aan de afdeling Mens & Ontwikkeling.

Contact met de arbodienst

Wanneer de arbodienst jou om informatie vraagt over jouw verzuim, dan dien je deze vragen naar waarheid te beantwoorden. Indien je daar niet toe in staat bent, bijvoorbeeld vanwege een ziekenhuisopname, dan dien je ervoor te zorgen, dat iemand anders dit voor jou doet.

Op het spreekuur komen

Je dient gehoor te geven aan een oproep van de arbodienst om op het spreekuur van de bedrijfsarts te verschijnen. Bij verhindering moet je dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk 48 uur van tevoren, doorgeven aan de afdeling Mens & Ontwikkeling. Indien nodig zegt zij de afspraak af of verplaatst deze. Dat kun je niet zelf doen. Als je niet tijdig de afspraak annuleert en dit tot extra kosten leidt, kunnen deze voor jouw eigen rekening komen.

Medisch onderzoek

Je bent verplicht mee te werken aan een medisch onderzoek door of in opdracht van de bedrijfsarts van de arbodienst.

Meewerken aan activiteiten gericht op werkhervatting

Je bent verplicht mee te werken aan activiteiten gericht op herstel en een zo spoedig mogelijke en verantwoorde werkhervatting. Voorbeelden hiervan zijn arbeidstherapie, coaching, scholing, gedeeltelijke werkhervatting en werkaanpassing.

De Wet verbetering poortwachter in het kort

 • Uiterlijk in de zesde ziekteweek wordt een probleemanalyse opgesteld door de arbodienst;
 • Jij maakt samen met je leidinggevende uiterlijk in de achtste week gezamenlijk een plan van aanpak voor re-integratie;
 • Je voert samen met je leidinggevende de re-integratieactiviteiten uit, jullie evalueren regelmatig het plan van aanpak en stellen het zo nodig bij;
 • Als we een verschil van mening hebben over de re-integratie, dan kan er een deskundigenoordeel aangevraagd worden bij het UWV;
 • In week 42 meldt de arbodienst jou aan bij het UWV als je geen recht hebt op een ziektewetuitkering;
 • In week 44 krijgt de medewerker een bevestiging van de ziekmelding van het UWV en krijgt de werkgever informatie over de re-integratieactiviteiten die worden verwacht in het tweede ziektejaar;
 • Komt het tot een WIA-aanvraag, dan stelt Freia Groep een re-integratieverslag samen met daarin alle documenten over de re-integratie. Jij dient het zelf, met jouw eigen bescheiden die je via het UWV hebt ontvangen, op te sturen naar het UWV;
 • Eerstejaarsbeoordeling: samen evalueren we het re-integratieverloop van het eerste jaar en bepalen we eventuele toekomstige stappen;
 • Na 1 jaar en 8 maanden krijg je informatie van het UWV voor het aanvragen van een WIA-uitkering;
 • Het UWV toetst op basis van het re-integratieverslag of wij samen voldoende re-integratie-inspanningen hebben geleverd. Zo niet, dan kan dat leiden tot sancties voor jou of voor ons.

 Genezing niet belemmeren

Je dient je zodanig te gedragen, dat je genezing niet belemmerd wordt. Dit is ter beoordeling aan de bedrijfsarts.

Het verrichten van werkzaamheden

Tijdens ziekte mag je geen arbeid verrichten, behalve datgene dat voorgeschreven is voor herstel of waarvoor toestemming is verleend door de bedrijfsarts.

Hersteldverklaring

De bedrijfsarts geeft een hersteldverklaring af, wanneer hij/zij jou weer arbeidsgeschikt acht. Indien je niet in staat bent op de afgesproken dag het werk te hervatten, dan dien je jouw leidinggevende en de afdeling Mens & Ontwikkeling in te lichten. Je zult dan een second opinion moeten aanvragen door een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Meer informatie vind je hier: Aanvragen deskundigenoordeel door werknemer | UWV | Particulieren

Hervatten bij herstel

Wanneer je zelf vindt dat je in staat bent om weer te werken, dien je het werk geheel of gedeeltelijk te hervatten. Dit meld je bij de afdeling Mens & Ontwikkeling. Bij gedeeltelijke werkhervatting is overleg met de bedrijfsarts gewenst.

Zelf contact opnemen

Je hebt de mogelijkheid zelfstandig contact op te nemen met de arbodienst over jouw gezondheid en werk. Je kunt bijvoorbeeld telefonisch contact opnemen met de bedrijfsarts, ook wanneer je niet ziek bent.

Vakantie in het buitenland tijdens ziekte

Voor een meerdaags verblijf in het buitenland tijdens ziekte heb je toestemming nodig van jouw leidinggevende. Jouw leidinggevende baseert zich voor die toestemming op het advies van de bedrijfsarts en/of de afdeling Mens & Ontwikkeling.

Ziekmelding vanuit het buitenland

Alle voorgaande afspraken gelden ook bij ziekmelding vanuit het buitenland. Dit houdt in, dat je je bij ziekte in het buitenland bij jouw leidinggevende en de afdeling Mens & Ontwikkeling dient ziek te melden conform de ziekmeldingsprocedure. Daarnaast dien je zo spoedig mogelijk een lokale huisarts in te schakelen voor een medische verklaring voorzien van de volgende gegevens:

 • Aard van de ziekte;
 • Verloop van de ziekte;
 • Ingestelde behandeling;
 • Verklaring van medische ongeschiktheid tot reizen (indien van toepassing).

Na terugkomst overhandig je deze gegevens aan jouw leidinggevende en de afdeling Mens & Ontwikkeling. Je verlofdagen worden dan teruggeboekt in Visma.

Geschillen en klachten

Wanneer een van ons het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts, dan dienen wij dit direct duidelijk te maken. Er kan door beide partijen een second opinion of deskundigheidsoordeel worden aangevraagd bij het UWV. Wanneer jij niet tevreden bent over de wijze waarop door de arbodienst gehandeld is, dan kan je dit schriftelijk kenbaar maken aan de afdeling Mens & Ontwikkeling. Zij neemt hierover contact op met de arbodienst.

Privacy

De arbodienst ziet er nauwkeurig op toe dat jouw gegevens optimaal worden beschermd. In hun privacyreglement is precies vastgelegd wie bepaalde gegevens mag inzien, hoe lang ze bewaard worden en hoe wordt voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot deze informatie. Medische informatie is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de arbodienst die gehouden zijn aan het medisch beroepsgeheim. In bepaalde situaties kan de bedrijfsarts het wenselijk achten om bepaalde informatie aan Freia Groep te verstrekken, bijvoorbeeld om medische beperkingen aan te geven ten behoeve van werkaanpassing. Jou wordt in dat geval vooraf om toestemming gevraagd.

Sancties

Als de arbodienst een overtreding van een of meer afspraken constateert, dan wordt Freia Groep hierover geïnformeerd. Freia Groep heeft het recht jou sancties op te leggen voor het niet naleven van de afspraken rond verzuimbegeleiding.