Privacyverklaring

Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor jou als medewerker betekent dit dat die informatie direct naar jou te herleiden is. Dit kan bijvoorbeeld jouw naam, geboortedatum en adres zijn, maar ook jouw zakelijk e-mailadres of zakelijk telefoonnummer is een persoonsgegeven.

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die Freia Groep uitvoert met de persoonsgegevens. Handelingen die er in ieder geval onder vallen zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Type persoonsgegevens

Freia Groep heeft de volgende persoonsgegevens in bezit van haar medewerkers:

Aard van de informatie Doel Externe ontvangers
Naam, adres, geboortedatum, ID-kaart, BSN-nummer Vaststellen identiteit
Telefoonnummer, e-mailaccount Bereikbaarheid
Curriculum vitae, diploma’s, referenties, sollicitatiebrief Selectiecriterium, loopbaanbegeleiding
Bankgegevens Salarisadministratie ABN AMRO
Aanstellingsbrief Contractueel
Ziekteverzuimregistratie Analyse Alpina@Work
Correspondentie van persoonlijke aard Vastleggen afspraken
Salarisgegevens Pensioenfonds Nationale Nederlanden
Salarisgegevens WIA UWV
Salarisgegevens WGA Nationale Nederlanden
Salarisgegevens Uitbetaling salaris ABN AMRO/ING/RABOBANK
Salarisgegevens Vaststellen salaris Belastingdienst
Coaching/beoordeling/Fitch-test Loopbaanontwikkeling Fitch B.V.
Adresgegevens Om indien nodig bij gelegenheden een attentie te kunnen versturen Uitgevoerd door derden

Doorgifte van jouw persoonsgegevens

Freia Groep gebruikt persoonsgegevens van medewerkers in principe alleen voor de eigen bedrijfsvoering in het kader van het sollicitatietraject en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Freia Groep gebruikt deze gegevens alleen voor de doelen waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Het kan in sommige gevallen nodig zijn om de gegevens van medewerkers door te geven aan anderen, zoals aan een partij die namens Freia Groep gegevens verwerkt. Een paar voorbeelden:

  • Verzuim en re-integratie: gegevens worden verstrekt aan Alpina@Work, de bedrijfsarts en/of het UWV;
  • Salarisverwerking: gegevens worden verstrekt aan Nationale Nederlanden.

Met partijen die namens Freia Groep persoonsgegevens verwerken heeft Freia Groep (voor zover dit nodig is) verwerkingsovereenkomsten. In deze verwerkingsovereenkomsten wordt vastgelegd dat deze partijen de gegevens goed beveiligen en dat zij tijdig melding bij Freia Groep moeten doen bij een (vermoeden van een) datalek.

 Bewaartermijn

Bij het bewaren van persoonsgegevens is het uitgangspunt dat Freia Groep de persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze gebruikt worden. Daarbij worden de wettelijke bewaartermijn in acht genomen. Gegevens kunnen langer bewaard worden als daar een gerechtvaardigd belang bij is.

Beveiliging persoonsgegevens

Freia Groep respecteert de privacy van haar medewerkers en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Rechten van medewerkers

Medewerkers hebben op de grond van de AVG het recht om ten aanzien van de persoonsgegevens die Freia Groep verwerkt te vragen om:

  • Inzage in persoonsgegevens, zoals het personeelsdossier (met uitzondering van eventuele persoonlijke aantekeningen van de leidinggevenden en anderen);
  • Een kopie van persoonsgegevens;
  • Informatie te ontvangen over de verwerking van persoonsgegevens;
  • Persoonsgegevens te laten corrigeren die feitelijk niet kloppen;
  • Onvolledige informatie compleet te maken wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt;
  • In bepaalde gevallen om persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • In bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van de personeelsgegevens kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy@freia.nl.

 Klachtenprocedure

Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een klacht worden ingediend bij de functionaris gegevensbescherming. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon 070 – 8888 500.

In geval van calamiteiten, zoals datalekken, waardoor jouw gegevens elders zichtbaar zijn (geweest), word je hiervan direct schriftelijk op de hoogte gebracht.

De actuele gegevens over het privacybeleid van Freia Groep zijn te vinden via de URL: www.Freia Groep.nl/privacy.