Privacyverklaring deelnemers, docenten en klanten

Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die Freia Groep uitvoert met de persoonsgegevens. Handelingen die er in ieder geval onder vallen zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

1.1         Type persoonsgegevens
Medewerkers binnen Freia Groep verwerken deelnemers, docenten en klanten gegevens doordat zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat zij deze gegevens zelf aan ons hebben verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 

Aard van de informatie Doel Externe ontvangers
Naam, adres, titel, geboortedatum en plaats. Curriculum vitae, diploma’s, functie, organisatie waarvoor zij werkzaam zijn. Het organiseren van de cursus, programma  of opleiding en de daarbij behorende verstrekking van informatie aan de deelnemers.
Telefoonnummer, e-mailadres Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Om desgewenst inzicht te geven in de te volgen en gevolgde cursus, programma of opleiding via het portaal.

– Viadesk (zoals vermeld bij inschrijving)

– lesgevende docenten en trainers

Factuuradres, inclusief inkoopnummer e.d. Afhandeling van betalingen.
Correspondentie van persoonlijke aard Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Desgewenst te informeren over het actuele opleidingsaanbod en/of algemene nieuws van de opleidingsmogelijkheden via een online nieuwsbrief.

Adresgegevens (werk dan wel privé) Om indien nodig bij gelegenheden een studiematerialen, attentie te kunnen versturen. Uitgevoerd door derden

 

1.2         Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
Freia Groep verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde, hoge niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Freia Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gegevens kunnen langer bewaard worden als daar een gerechtvaardigd belang bij is.

1.3         Bewaartermijn

Bij het bewaren van gegevens is het uitgangspunt dat Freia Groep de gegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze gebruikt worden. Daarbij worden de wettelijke bewaartermijn in acht genomen. Gegevens kunnen langer bewaard worden als daar een gerechtvaardigd belang bij is.

1.4         Beveiliging persoonsgegevens

Freia Groep respecteert de privacy van haar deelnemers, docenten en klanten en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.5         Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Freia Groep gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy.

1.6         Rechten deelnemers, docenten en klanten
Deelnemers, docenten en klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben deelnemers, docenten en klanten het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Freia Groep en hebben deelnemers, docenten en klanten het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

1.7         Functionaris gegevensbescherming

Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van de personeelsgegevens kunnen deelnemers, docenten en klanten contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy@freia.nl.

 1.8         Klachtenprocedure

Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een klacht worden ingediend bij de functionaris gegevensbescherming. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon 070 – 8888 500.

In geval van calamiteiten, zoals datalekken, waardoor jouw gegevens elders zichtbaar zijn (geweest), worden deelnemers, docenten en klanten hiervan direct schriftelijk op de hoogte gebracht.

De actuele gegevens over het privacybeleid van Freia Groep zijn te vinden via de URL: www.Freia Groep.nl/privacy.