Pensioenregeling

Pensioenregeling

Freia heeft een  pensioenregeling bij Nationale Nederlanden. De pensioenregeling van Freia Groep bestaat uit de volgende modules:

  • Beschikbare premieregeling;
  • ANW-verzekering;
  • Vrijwillige bijspaarmodule pensioen;
  • Eigen bijdrage van 2,6% van de pensioengrondslag.

Deelname aan de pensioenregeling geldt voor medewerkers vanaf 21 jaar. De pensioenleeftijd is 68 jaar, echter eerder met pensioen gaan is mogelijk. Het pensioengevend salaris is 12 maal het maandsalaris plus de vakantietoeslag. De pensioenleeftijd is voor iedereen gelijk en kan verschillen van jouw AOW-gerechtigde leeftijd.

Beschikbare premieregeling

De beschikbare premieregeling is een regeling waarbij een premie ter beschikking wordt gesteld. Bij deze regeling bouw je pensioen op met de premies die worden gestort tijdens zijn dienstverband. Het salaris dat meetelt voor de pensioenopbouw van de beschikbare premieregeling is gemaximeerd op € 128.810,- (2023). De franchise bedraagt € 16.322,- (2023) en is gebaseerd op 10/7,5 x de enkelvoudige AOW-uitkering voor gehuwden, inclusief vakantietoeslag. Het jaarlijks op te bouwen kapitaal wordt als volgt berekend:

Pensioengevend salaris minus franchise x het percentage uit de pensioenstaffel behorende bij jouw leeftijd.

Op 68-jarige leeftijd heb je een kapitaal opgebouwd waarvoor, tegen de dan geldende voorwaarden, een pensioen moet worden aangekocht. Dit opgebouwde kapitaal wordt jaarlijks gemuteerd met de gemaakte rendementen. Als je zou komen te overlijden, heeft je partner recht op een nabestaandenpensioen dat op risicobasis is verzekerd. Het wezenpensioen per kind bedraagt 20% van het uit te keren nabestaandenpensioen.

Onderstaand is de netto premiestaffel aangegeven, zoals deze geldt per leeftijdsgroep.

Leeftijdsgroep Percentage van de pensioengrondslag
21 tot en met 24 jaar 7,00%
25 tot en met 29 jaar 8,10%
30 tot en met 34 jaar 9,50%
35 tot en met 39 jaar 10,90%
40 tot en met 44 jaar 12,70%
45 tot en met 49 jaar 14,80%
50 tot en met 54 jaar 17,30%
55 tot en met 59 jaar 20,30%
60 tot en met 65 jaar 24,10%
65 tot en met AOW-gerechtigde leeftijd 27,80%

 

Anw-hiaat

Binnen de door de overheid voorziene Algemene nabestaandenwet (Anw) kan een relatief kleine groep een aanspraak maken op een nabestaandenuitkering. Nabestaanden komen in aanmerking voor een uitkering als zij:

  1. Geboren zijn voor 1 januari 1950, of;
  2. Kinderen onder de 18 jaar verzorgen, of;
  3. Meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn.

De nabestaandenuitkering bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon. Nabestaanden met één of meer kinderen onder de 18 jaar krijgen hiernaast een uitkering van 20% van het netto minimumloon. Eigen aanvullende inkomsten van de overblijvende partner worden gekort op deze uitkering.

De door Freia Groep afgesloten Anw-verzekering komt hierin tegemoet. Voor alle gehuwde/samenwonende medewerkers, met een partner geboren na 1 januari 1950, wordt dit pensioen verzekerd. Het komt direct tot uitkering als je zou komen te overlijden. Het bedrag is voor iedereen gelijk, € 17.860,- (2023) en wordt jaarlijks aangepast aan de wettelijke uitkering. Na ingang loopt de uitkering door tot de AOW-gerechtigde leeftijd van de partner.

De Anw-verzekering heeft als doel om de financiële risico’s in de Algemene nabestaandenwet (Anw) voor het gezin van de medewerker op te vangen.

Vrijwillige bijspaarmodule

De vrijwillige bijspaarmodule heeft in grote lijnen dezelfde voorwaarden als de beschikbare premieregeling. De hoogte van het door jou te sparen bedrag wordt bepaald door het wettelijk maximum. In de bijspaarmodule kan gespaard worden voor een hoger pensioen of een vervroegde pensioenuitkering. Extra informatie hierover is op te vragen bij de afdeling Mens & Ontwikkeling of via Nationale Nederlanden.

Waardeoverdracht

Het is mogelijk om de waarde van polissen die bij voormalige werkgevers zijn afgesloten in te brengen in de pensioenregeling van Freia Groep. Je kunt al je pensioenpolissen zien in ‘mijnpensioenoverzicht.nl’. Deze waardeoverdracht moet je dan wel binnen een jaar na indiensttreding aanvragen. Na een jaar vervalt het recht op waardeoverdracht. Een formulier voor waardeoverdracht vind je in je persoonlijke portal bij Nationale Nederlanden.

Tot slot

In de bijlagen tref je de pensioenregeling op hoofdlijnen aan. De exacte omschrijving kun je lezen in onderstaande documenten. Rechten kunnen alleen worden ontleend aan het reglement en niet aan deze personeelsgids.

  Bijlage 8A                  Nationale Nederlanden pensioen laag 1

Bijlage 8B     Nationale Nederlanden pensioen laag 2