Alcohol-, Drugs- en Medicijn (ADM) beleid

Inleiding

Freia Groep voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers, zowel preventief als repressief. Zoals ieder bedrijf kan Freia Groep te maken krijgen met alcohol- en drugsgebruik onder de medewerkers. Het gebruik van dergelijke middelen kan zowel voor medewerkers als voor de organisatie negatieve gevolgen hebben. Mensen die onder invloed van alcohol of drugs zijn, kunnen mogelijk minder goed presteren. Daarnaast kan de samenwerking met mensen die onder invloed zijn lastig voor collega’s en externen zijn. Medewerkers die een probleem hebben met het gebruik van alcohol of drugs, kunnen ook sociale problemen hebben. Vandaar dat ons beleid niet alleen gericht is op het bestrijden van het gebruik van deze middelen (uit het oogpunt van veiligheid en productiviteit), maar ook op voorlichting (vanuit het oogpunt van gezondheid en welzijn) en het begeleiden van degenen die er problemen mee hebben.

In dit document staat aangegeven welke richtlijnen gelden bij Freia Groep met betrekking tot alcohol- en drugsgebruik en hoe medewerkers en leidinggevenden het beste kunnen handelen als alcohol- en/of drugsgebruik geconstateerd wordt. De richtlijnen gelden ook voor mensen die werkzaamheden verrichten voor en/of in opdracht van Freia Groep zoals zzp’ers.

De richtlijnen dienen te worden toegepast als er een reëel vermoeden is van alcohol en/of drugsgebruik en er aanwijzingen zijn in functioneren en/of gedrag op het werk die kunnen wijzen op alcohol- en/of drugsproblematiek.

Algemene uitgangspunten

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mogen er geen alcohol of drugs genuttigd worden. Uitgezonderd zijn borrels of diners met collega’s die vanuit Freia Groep georganiseerd zijn.

Procedure

In eerste instantie is het beleid gericht op signalering en het bespreekbaar maken van alcohol- en drugsproblematiek en vervolgens op het aanbieden van hulpverlening. Daarbij geldt dat alcohol- en/of drugsgebruik aangemerkt worden als een ernstige overtreding die kan leiden tot een officiële waarschuwing of ontslag (op staande voet).

Gesprek

Bij een reëel vermoeden van alcohol- en/of drugsgebruik wordt de medewerker hierop aangesproken door zijn/haar leidinggevende. Indien de medewerker erkent dat hij/zij alcohol en/of drugs heeft gebruikt zal er een gesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zullen onder andere de gevolgen en mogelijke sancties worden besproken en de inhoud van het gesprek zal schriftelijk worden vastgelegd. De schriftelijke vastlegging wordt toegevoegd aan het personeelsdossier.

Niettemin kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor de leidinggevende een test (blaastest, speekseltest) wil laten uitvoeren (bijv. in geval van alcohol om de hoogte van het promillage vast te stellen).

Sancties

Alcohol- en druggebruik zijn verboden en gelden dan ook als een ernstige overtreding.

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval zijn onder andere de volgende sancties mogelijk:

  • Officiële schriftelijke laatste waarschuwing die wordt opgenomen in het personeelsdossier;
  • Indien werkgever schade heeft geleden als gevolg van het alcohol- en/of drugsgebruik van de medewerker, verrekening van de schade met het salaris van de werknemer;
  • Op non-actief stelling;
  • Ontslag;
  • Ontslag op staande voet.

Hulpverlening bij alcohol- of drugsverslaving

Indien de leidinggevende een reëel vermoeden heeft dat de medewerker een alcohol- of

drugsprobleem heeft, dan wijst hij de medewerker op de mogelijkheden van hulpverlening. Alle medewerkers waarmee het dienstverband wordt voortgezet, komen in aanmerking voor het in gang zetten van deskundige hulpverlening via de bedrijfsarts. Het accepteren van de aangeboden voor hulpverlening is niet verplicht. Indien de medewerker de in het kader van de behandeling gemaakte afspraken niet nakomt, dan leidt dit tot arbeidsrechtelijke consequenties. De sancties genoemd in

artikel 3 zijn dan van toepassing.

Aanvullende regels

Strafbare feiten

Wie een voertuig bestuurt onder invloed van alcohol of drugs, pleegt een misdrijf op grond van de wet. De directie kan de afhandeling van deze overtreding overdragen aan de politie ter plaatse. Het handelen in verdovende middelen op de werkvloer en/of onder werktijd en/of met collega’s is een delict dat de directie behandelt en overdraagt aan de politie.

Bedrijfsongeval onder invloed

Indien bij een bedrijfsongeval het reële vermoeden bestaat dat de betrokken medewerker onder invloed van alcohol of drugs was, zal op verzoek van de afdeling Mens & Ontwikkeling een test uitgevoerd worden. Als er sprake is van een positieve test, valt dit onder strafbare feiten en zal de politie worden ingeschakeld. Er is dan geen sprake meer van aansprakelijkheid van Freia Groep voor het ongeval.

Medicijnen die de rijvaardigheid en veiligheid beïnvloeden

Medicatie, voor zover op een voorgeschreven en verantwoorde manier gebruikt, valt niet onder de regels van dit alcohol- en drugsprotocol. Medicatie kan echter wel de rijvaardigheid beïnvloeden. Als medewerkers medicijnen gebruiken die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid, moeten zij daar zelf alert op zijn als ze voor hun werk voertuigen besturen en/of deelnemen aan het verkeer.

Tot slot: een taak voor iedereen

Omdat de gevolgen van het gebruik van alcohol en/of drugs verstrekkend kunnen zijn, maar het gebruik niet altijd eenvoudig te signaleren is, ligt daar een taak voor iedereen die bij Freia Groep werkt. Als een medewerker ziet dat een collega de alcohol- en drugsregels overtreedt, dient hij/zij de leidinggevende te waarschuwen, zodat passende hulp geboden kan worden. Daarnaast kan hij/zij de medewerker hierop zelf aanspreken. Als een medewerker in kwestie een leidinggevende is, dient een hogere leidinggevende te worden gewaarschuwd. De hogere leidinggevende dient dan passende maatregelen conform het alcohol- en drugsbeleid te nemen.